QBU - Quality - Betters - Us

Giới thiệu

Phòng Chính trị và Quản lý sinh viên (CT và QLSV) được thành lập theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (Tiền thân là Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Quảng Bình thành lập ngày 22/01/1999 và được thành lập lại ngày 22 tháng 12 năm 2007 khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học Quảng Bình ngày 24 tháng 10 năm 2006)

Phòng Chính trị và Quản lý sinh viên là phòng chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các nội dung công tác sinh viên.

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-ĐHQB ngày 07/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc sáp nhập đổi tên Phòng Công tác sinh viên được đổi tên thành Phòng Chính trị và Quản lý sinh viên theo Quyết định 433/QĐ-ĐHQB ngày 04/3/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình.

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Chính trị và Quản lý sinh viên

  1. Vị trí, chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, giáo dục đối với người học trên tất cả các mặt theo nội quy, quy định của Nhà nước và Nhà trường; tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp và việc làm; Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; kết nối các tổ chức, doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên.

  1. Nhiệm vụ

Phòng Chính trị – Quản lý sinh viên có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và quản lý sinh viên theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, Quyết định số 517/QĐ/ĐHQB ngày 07/4/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Quảng Bình đối với chương trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

2.1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

– Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những luận điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nước.

– Theo dõi, xử lý các vấn đề về tư tưởng chính trị trong sinh viên.

– Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức.

– Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.

– Tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV” cho sinh viên vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học.

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào và rèn luyện của sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

– Chủ trì và phối hợp với các khoa/viện/ phòng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường; tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động tình nguyện và các hoạt động giáo dục ngoại khóa khác cho người học.

2.2. Công tác quản lý sinh viên

2.2.1. Công tác tổ chức hành chính

– Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp sinh viên; chỉ định Ban cán sự lớp sinh viên lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; tổ chức sơ kết lớp, đại hội lớp – bầu ban cán sự lớp (đối với sinh viên năm thứ hai trở đi); làm thẻ cho sinh viên.

– Phối hợp với các Phòng/khoa/ viện giải quyết các thủ tục cho sinh viên nghỉ học, ngừng học, thôi học, tiếp nhận sinh viên vào học lại, cử sinh viên đi học tập, thực tập ngắn hạn ở nước ngoài.

– Tổ chức hướng dẫn, tư vấn sinh viên vào ở nội trú.

– Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của sinh viên.

– Phối hợp tổ chức cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho sinh viên.

– Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, học bổng tài trợ, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sĩ quan dự bị của sinh viên, xác nhận sinh viên đang học tại Trường để được miễn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

2.2.2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên

– Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại rèn luyện sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy.

– Phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

– Phối hợp tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với sinh viên.

– Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực; hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật, …) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

2.2.3. Công tác y tế, thể thao

– Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tư vấn, chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

– Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

2.2.4. Thực hiện các chế độ, chính sách, hỗ trợ đối với sinh viên.

– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên.

– Tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

– Tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

2.2.5. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

– Ký hợp đồng, quản lý, theo dõi, đôn đốc người học đang ở ký túc xá thực hiện nội quy ký túc xá, giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực Trường. Chủ động phối hợp với các đơn vị khoa/phòng/viện, chính quyền địa phương, công an nơi Trường đóng, khu vực có người học tạm trú để quản lý người học ngoại trú, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội; giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan. Xây dựng mối quan hệ giữa người học của Trường với sinh viên các trường khác và nhân dân địa phương;

– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

– phối hợp hỗ trợ tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho sinh viên.

2.2.6. Kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên

– Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, cập nhật kiến thức cho các đối tượng có nhu cầu;

– Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cho sinh viên và cán bộ tư vấn hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Nhà trường;

– Xây dựng Quỹ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa; hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên.

– Chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác và liên kết với các đối tác trong và ngoài Nhà trường, kết nối với các tổ chức, cá nhân để tìm kiếm các nguồn học bổng, tài trợ cho sinh viên; phối hợp khai thác các địa chỉ thực tập, trải nghiệm cho sinh viên tại các doanh nghiệp tạo cơ hội hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

2.2.7. Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.

Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của Nhà trường.

2.2.8. Công tác khác

– Xây dựng kế hoạch phát triển, sử dụng đội ngũ viên chức của đơn vị; quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức của đơn vị;

– Tổ chức đánh giá, xếp loại và xét bình bầu thi đua đối với viên chức quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Nhà trường;

– Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản của Nhà trường giao cho đơn vị đúng quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng của đơn vị và do Hiệu trưởng phân công.   

Đội ngũ cán bộ của Phòng có 11 người, trong đó về chuyên môn có 01 NCS, 03 thạc sỹ và 7 cử nhân; Chi bộ Phòng Chính trị – UQanr lý sinh viên có 11 đảng viên; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp: 01; sơ cấp: 10.

Thành tích đã đạt:

– Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước liên tục trong các năm học  2004 – 2005; 2006 – 2007; 2007 – 2008.

– Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen vì đã có thànhtích xuất sắc trong công tác thực hiên chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2007 – 2012.

– Năm 2014 Phòng CTSV được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” năm học 2013 – 2014 và Bằng khen vì đã có thành tích trong tham gia các hoạt động 410 năm hình thành Tỉnh Quảng Bình 1604 – 2014.

– Bộ GD và ĐT tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác quản lý giáo dục HSSV giai đoạn 2002 – 2005 và Bằng khen giai đoạn 10 năm Đại học Quảng Bình 2006 – 2016

– Nhiều năm liền được TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng nhiều bằng khen và tỉnh Hội tặng nhiều giấy khen.

– Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Trường Đại học Quảng Bình tặng Giấy khen liên tục các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012…

– Một số cá nhân trong Phòng đã nhận được nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen của các cấp, các ngành trao tặng vì đã có nhiều đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Địa chỉ liên hệ : Dãy nhà E – Trường Đại Học Quảng Bình.

                                 312 Lý Thường Kiệt – Phường Bắc Lý – Thành phố Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình.