THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT MIỄN HỌC PHÍ ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY KHÓA 63, NĂM HỌC 2021 – 2022