TB: Về việc xét miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy – năm học 2022-2023