CHÚC MỪNG NGHIÊN CỨU SINH VƯƠNG KIM THÀNH, ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC, CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Ngày 03/8/2023, tại Trường Đại học Vinh, nghiên cứu sinh Vương Kim Thành (Phòng Chính trị – Quản lý sinh viên, Trường Đại học Quảng Bình) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, chuyên ngành Quản lý giáo dục trước Hội đồng đánh giá cấp Trường với đề tài Luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận AUN-QA”. Luận án dưới sự hướng dẫn của GS.TS Thái Văn Thành, cũng với sự giúp đỡ của các Nhà khoa học ở Trường Đại học Vinh để đưa ra những kết quả nghiên cứu có độ tin cậy cao.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Vinh, NCS Vương Kim Thành đã có 08 công trình được công bố, trong đó có 2 bài đăng Hội thảo quốc tế và 06 công trình được đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước được xuất bản ấn phẩm khoa học, tham gia các diễn đàn về giáo dục và đào tạo.

NCS đã tích cực trong công tác nghiên cứu của mình, thực hiện nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề chương trình đào tạo theo tiếp cận AUN-QA và quản lý chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận AUN-QA.

Kết quả nghiên cứu của Luận án được các Nhà khoa học trong hội đồng đánh giá Luận án thông qua với 07/07 phiếu đồng ý và đề nghị Trường Đại học Vinh công nhận trình độ và cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Vương Kim Thành.

Các thông tin về luận án theo đường link sau: https://phongdaotaosdh.vinhuni.edu.vn/nghien-cuu-sinh/thong-tin-luan-an-tien-si/seo/luan-an-tien-si-cua-ncs-vuong-kim-thanh-chuyen-nganh-quan-ly-giao-duc-110005

Một số hình ảnh bảo vệ luận án NCS của Vương Kim Thành: